EPR : TETSUSHI NAKAMURA
PR : HIROKO SAKAUE
PRD : HITOSHI FURUKAWA,NAOMI KUBO,
ARATA OKAMURA,NORIHIRO KIKUCHI,
JUNKO HIRAOKA,IZUMI OZEKI
AD : TAKU SATOH
A : KOZUE HIBINO (Costume/Set Design)
D: SHINO MISAWA
I : MASAYOSHI NAKAJO (Pictures on cards)
AN : “3D” KEIZO KIRA,KAZUSHIGE YUSA
SV : TAKASHI SAITO
CL : NHK EDUCATIONAL CORPORATION